Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan dat de belangen behartigt van allen die betrokken zijn bij de school (leerlingen, ouders en personeel). Ouders en teamleden kunnen middels de MR indirect invloed uitoefenen op het beleid van het schoolbestuur. Dit gebeurt via een contactpersoon, die zitting heeft in de GMR De MR adviseert bij voorgenomen fundamentele wijzigingen in de schoolorganisatie of het onderwijsprogramma, personeelsbenoemingen, de vakantieregeling, zaken betreffende veiligheid en gezondheid op school en het toelaten of verwijderen van leerlingen.

Het schoolbestuur vraagt de MR om instemming bij besluiten over fusie van de school, deelname aan onderwijskundige projecten, belangrijke verbouwingen en beleid m.b.t. voorzieningen voor de leerlingen en het betrekken van ouders bij ondersteunende werkzaamheden op school. De uiteindelijke verantwoordelijkheid blijft bij het schoolbestuur.

De MR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de directie over allerlei zaken die de school betreffen. Deze vorm van inspraak is geregeld in de Wet Medezeggenschapsraad op Scholen (WMS).

Het schoolbestuur is verplicht om de MR twee keer per jaar te informeren over de algemene gang van zaken. In de Wet Medezeggenschap op Scholen in het MR reglement ligt vast op welke wijze de MR instemmingsrecht of adviesrecht heeft.

De MR houdt zich tevens bezig met structurele zaken en dient als klankbord namens de ouders. Zo wordt zij door het team gehoord bij onderwerpen die ouders direct aangaan. Ouders uit de MR zijn lid van het sollicitatieteam en spelen zo een rol bij de selectie van nieuw personeel.

 

De Medezeggenschapsraad van christelijke basisschool “De Wegwijzer”

De MR heeft tot taak namens de leerkrachten en de ouders het schoolbeleid kritisch te volgen en te controleren. De MR adviseert en beslist mee in schoolzaken. Bij het adviseren en meebeslissen gaan we uit van een aantal belangrijke zaken:

  • Een prettige, respectvolle en open sfeer voor leerlingen, leerkrachten en ouders.
  • Een goede kwaliteit van het onderwijs en vernieuwing
  • Veiligheid in en om school.

De oudergeleding binnen de MR op De Wegwijzer bestaat drie ouders van de school.
De personeelsgeleding binnen de MR bestaat uit twee leerkrachten.
De directeur kan als adviserend lid een deel van de vergadering bijwonen.
De school wordt binnen de GMR ( Gemeenschappelijke MR IRIS vereniging)door een leerkracht vertegenwoordigd.
De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U mag dus altijd een vergadering bijwonen.
 

 

 

Wilt u een vergadering bijwonen? Graag van te voren aangeven via de MR-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In de nieuwsbrief van de school zal de verslaglegging van de MR vergaderingen te lezen zijn.